diumenge, de desembre 27, 2009

Conclusions finals

L'activitat proposada, en bona mesura, ha provocat processos cognitius superiors (transformació d'informació de fonts diverses -el que ja coneixien i la informació de la que disposen o tenen a l'abast-, comprensió, comparança, elaboració i contrast d'hipòtesi, creativitat,etc.) tot utilitzant les tasques guiades per mi- el procés de l'activitat-, per ajudar als alumnes a organitzar la informació i produir respostes noves.
Es tracta d'una activitat que fomenta l'aprenentatge constructivista dels alumnes, ja que a partir d’una situació problemàtica, es produeix un canvi de model conceptual entre els aprenents sobre com influeixen les nostres accions en el medi ambient que ens envolta.

El meu paper ha estat el d'assumir el rol de guia. La situació d'aprenentatge, els continguts i l'activitat dissenyada són rellevants,s'estimula la construcció del coneixement i no la reproducció. S'afavoreix l'aprenentatge col·laboratiu. L'avaluació està integrada al procés d'ensenyament.

Si realitzo una reflexió final i faig un cop d’ull enrere, ja sigui en la realització de la meva autoavaluació inicial, relació CTS..., puc afirmar que la meva postura ha evolucionat notablement , puc reafirmar que he experimentat un canvi conceptual (em remeto sobretot a la pac 1.3 i al final de la pac 2), tant pel que fa a l’augment en nombre dels conceptes i de relacions que s’estableixen entre ells, així com una reestructuració d’aquests.

També crec que aquest procés encara no ha finalitzat, i no es pot donar per acabat, ja que fins i tot ara encara tinc certs dubtes amb algunes preguntes sobre l’avaluació inicial. És evident que hi ha hagut una petita confrontació, i si se’m permet , necessària per poder experimentar algun canvi de tot el que hem après al llarg de tots els mòduls, participacions en el debat, fòrums... Tampoc puc oblidar la necessitat d’argumentar, de fer explicacions que es sustentin, ben argumentades (Toulmin), o senzillament de realitzar mapes conceptuals que ens ajudin a entrellaçar els conceptes; o les històries compartides amb els companys (una activitat realment enriquidora, que va permetre aprendre dels companys a partir de modelar amb les seves històries), recursos, dubtes i explicacions, recomanacions...

Si comparem les primeres PACs (avaluació inicial, l’informe de síntesis, etc.) i sobretot els diferents mapes conceptuals que hem anat creant en les diferents activitats, queda clar que el model mental ha crescut en nombre de conceptes, d’idees, de les relacions que s’estableixen entre ells, la qual cosa comporta una reestructuració per tal de encaixar aquests nous conceptes i relacions dins del esquema mental de cadascú. Aquesta reestructuració conceptual ha suposat en definitiva un aprenentatge significatiu (actiu, constructiu, col·laboratiu, conversacional, contextualitzat i reflexiu) amb l’ús de noves eines tecnològiques, així com un canvi en les relacions entre conceptes.

Al llarg d'aquesta assignatura s’ha produït un aprenentatge basat en els problemes que t'anaves trobant al llarg de les pràctiques: des de l’índex automàtic, creació de blocs...

Tots aquests problemes s'han anat resolen a través de diferents interaccions amb els companys: fòrum, el blog...; per tant, la construcció ha estat col·laborativa i compartida amb la resta d’alumnes de l’aula. Cal destacar l’esperit crític que ens ha despertat el consultor en nosaltres mateixos, la necessitat de resoldre els problemes que ens anàvem trobant, com a petites dificultats per assolir un aprenentatge més significatiu possible.

Aquestes característiques demostren que la tasca del mestre no és la de proporcionar coneixements, sinó que els coneixements els adquireixen els mateixos alumnes. El mestre ajuda a elaborar, buscar la informació...

A mode de conclusió final puc dir que aquesta assignatura m'ha obert una porta a seguir treballant dia a dia per integrar les TIC dins els processos d'ensenyament aprenentatge d'una manera natural i no com una simple activitat puntual al llarg del curs. Per acabar dir que ha estat una assignatura molt interessant, on crec que 4,5 crèdits són pocs després de veure les pacs i la feina que he realitzat, ja que la feina feta és molta i crec que donar-li tants pocs crèdits és una mica injust.