dimecres, de novembre 18, 2009

Modelant històries

Cas propi

Cas 3206

Fem poesia !

El mestre tutor de sisè de primària, junt amb la coordinadora d’informàtica i la mestre especialista de música, volen fer una presentació en Power Point d’uns poemes de la Lola Casas, per ajudar-los a interpretar els poemes treballats, amb l’ajuda del programari Audacity, podran gravar sons i les seves pròpies veus, per introduir-los en la presentació.

Índex

Contingut

Accés al text

Context General

Experiència en ensenyament

5

---

Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC

Les fa servir a casa i a classe

---

Tipus d’escola

Educació Infantil i Primària pública

www.xtec.cat/ceip-marti-poch/

Localització del centre

Població d’uns 4000 habitants, de la Conca de Barberà.

---

Connexió

Internet. Alta velocitat

---

Localització dels recursos tecnològics

Aules d’informàtica, totes les classes estan dotades d’ordinadors i connexió a internet, aula de música, aula d’anglès.

---

Situació sòcio - econòmica dels alumnes

Classe mitja

---

Context de la història o cas

Nivell dels alumnes

6è Primària

---

Àrea / unitat

Llengua catalana

--

Fites en la història

Activitats planificades a la sessió o unitat

Organitzar informació

--

Nivell d’aprenentatge esperat

Interpretar poemes.

---

Tipus d’activitat

Activitat general amb el grup-classe.

---

Activitats de la història o cas

Tecnologies utilitzades

Presentació Power Point

Audacity

Reproductor Media

http://audacity.sourceforge.net/?lang=es

Raó per la qual la fa servir

Dominar programari TIC: Audacity, Power Point, buscardors...

http://www.google.es/

Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar)

Utilitzar eines ( sons, imatges...) per interpretar els poemes treballats.

---

Dificultats trobades

S’Ha de treballar amb mig grup, ja que no es disposen de 20 ordinadors en l’aula d’informàrica.

---

Ajuda / col·laboració emprada

Amb l’especialista de música i la coordinadora d’informàtica, van realitzar les tasques de gravació del poema, així com la introducció de sons en la presentació.

---

Rol del professor

Orientar els alumnes cap a l’adquisició d’aquestes noves habilitats.

---

Rol de l’estudiant

Explorador, descobrir vocabulari, interpretacions...

---

Resultats

Observacions

Els alumnes realitzen l’activitat requerida, amb més temps del programat.

---

Avaluació de l’aprenentatge

Redacció de la interpretació que cada alumne ha fet del seu poema.

---

Lliçó apresa pel professor

Bon treball interdisciplinar, gràcies en part, a la motivació que desperta la utilització d’eines TIC:

---

HISTÒRIA COMPLETA

- Entrevistador: Quants anys ha estat ensenyant?
- Mestre:
Aquest és el meu 5è any en l’ensenyament.

-E: I em pot descriure la seva experiència amb la tecnologia. Amb quina freqüència l'utilitzen per a tasques personals, diària, setmanal, mensual?
-M: Jo faig servir l'ordinador molt en la meva vida personal i en la meva vida de treball. Jo ho faig servir a diari. Jo faig servir l'ordinador molt a casa. Jo faig la meva banca en línia. I correu electrònic diari, jo faig servir l'ordinador molt.

-E: Vostè utilitza la informàtica diàriament amb els estudiants?

-M: Sempre que pugui, això intento.

-E: I quin tipus d'escola ens trobem?

-M: És una escola de classe mitja, d’una població d’uns 4000 habitants, d’una sola línia i de titularitat pública.


-E:
Té accés a Internet tota l’escola?
-M:
, té alta connexió a tota l’escola.


-E:
Tens un projecte o activitat que li agradaria descriure per a mi?
-M:
És un projecte molt motivador, de caire interdisciplinari entre les àrees de llengua català, música i informàtica.

Fem poesia!

Aquest any, ens visita l’escriptora Lola Casas. Aprofitant la seva visita, i amb l’ajuda dels altres especialistes esmentats, es vol fer una presentació en Power Point, dels poemes treballats; on els alumnes hauran de mostrar la seva interpretació a partir d’imatges que buscaran en diferents buscadors i portals educatius, i a partir d’insertar la seva veu en els diferents poemes, gràcies al programari Audacity.

Els alumnes de 6è ja mostren molt bona capacitat per realitzar la busqueta d’imatges per Internet, així com la utilització del programari Audacity, ja que l’escola disposa d’una dotació de aula de música.

Això és realment molt divertit per treballar. Els nens no només arriben a aprendre el funcionament del Power Point, sinó que també posen en pràctica la captura d’imatges.

Un cop tenen les imatges i el poema escrit dins la diapositiva, els alumnes graven les seves veus i inserien sons amb l’Audacity.E:
Anem a parlar de la presentació de PowerPoint i en els requisits. Com eren les diapositives? Quantes n’hi havia?

-M: Cada diapositiva consistia en el poema escrit, la seva lectura per part d’un alumne incrustada en la diapositiva, així com sons i imatges representatives del poema. Per exemple, si el poema a interpretar parlava de l’aigua, s’insertava el soroll de l’aigua d’un toll, o del mar, entre la lectura del poema.


-E:
Va tenir vostè a crear un guió o un pla de treball abans de començar l’activitat?
-M: Sí. Vaig realitzar tasques d’orientació sobre on podien trobar la diferent informació a internet, per tal d’acotar la búsqueda d’imatges, i no trobar-me amb imatges poc adequades a l’edat, ja que internet, hi cap de tot.

-E: Els estudiants treballen de forma independent?

-M: Sí, treballen en grups de dos alumnes, i cada grup va realitzant la tasca de manera independent. El mestre només actua com a supervisor i orientador en grups que s’estiguin allunyant del que realment volem.

-E: Quin tipus de problemes et vas trobar o quan vas haver d'intervenir?
-M: Vaig haver d’intervenir en alguna ocasió, ja que hi havia alumnes que al obrir el seu treball, s’obria com a fitxer de lectura, i no podien realitzar modificacions. També a l’hora de gravar algun so a l’ordinador central, ja que hi havia sons que el reproductor no reconeixia.


-E: Quan va durar aquesta activitat?

-M: Crec que va durar tres sessions d’una hora, més alguna sessió amb l’especialista de música. En total quatre sessions.

Argumentació

Construir models d’experiències és una activitat constructivista que rep el suport efectiu de la tecnologia per aconseguir un aprenentatge significatiu. Per tant hem de ser capaços d’aprendre de les històries que contenen experiències, perquè tal i com deia en la introducció, aprenem a través de les nostres experiències (i la dels altres). Si ens trobem amb una situació problemàtica nova a l’hora de resoldre un problema, aquestes experiències ens ajudaran a resoldre’l a través de l’aplicació que es va dur a terme en aquella experiència.

La realització d’aquesta miniactivitat sobre els models d’experiències ha suposat realitzar una activitat de tipus constructivista respecte l’aprenentatge significatiu. En el cas que vaig poder compartir amb els altres companys i companyes de l’aula, Fem Poesia!, s’ha donat un aprenentatge significatiu recolzat i potenciat amb l’ajuda de les TIC. Però també s’ha donat aprenentatge significatiu vers a nosaltres mateixos com a alumnes.

El fet d’utilitzar una base de dades com KITE va encaminat a crear aprenentatge significatiu, amb l’ajuda que les TIC ens proporcionen a l’hora de cercar històries. En el cas concret de KITE, la base de dades compta amb cercador que permet molt fàcilment, arribar a cercar el nostre cas segons diferents característiques: segons el nivell educatiu dels alumnes, segons l’àrea o assignatura, segons les tecnologies utilitzades... Aquestes històries fan que puguem accedir al nostre coneixement previ, i contrastar els aspectes que puguin esdevenir entre les diferents històries, fins arribar a modelar històries, que en fi era l’activitat proposada. La diversitat d’enfocaments d’un mateix problema, les possibles semblances i també les diferencies entre els casos esdevenen una eina més que potencia l’arribada a un aprenentatge significatiu per tal de resoldre una situació problemàtica.

La base de dades KITE és una riquesa de recursos, que caldrà tenir en compte a partir d’ara. Recursos que prenen forma d’històries i experiències anteriors. Però també cal destacar el fòrum de l’aula, on i gràcies a la comunitat virtual UOC, s’ha produït un intercanvi d’experiències entre els diferents companys de l’aula. Així doncs, les TIC tenen un paper molt important en aquest espai de consulta. Hem utilitzat les TIC per tal d’accedir al coneixement. A més a més, utilitzar un cercador, és una pràctica habitual entre els nostres estudiants, però en el cas de KITE, s’aconsegueix acotar molt la nostra cerca. En definitiva, doncs, la tecnologia juga un paper de suport a la resolució del problema.

Aquesta experiència a contribuït de dues maneres diferents a aconseguir un aprenentatge significatiu:

ü Ha estat una manera real, pràctica de viure el concepte de modelatge d’històries. L’experiència pròpia s’ha reorganitzat i construït a partir d’aquells coneixements que havíem adquirit prèviament. El fet d’escriure una història i compartir-la amb la resta de companys a través del fòrum ha fet que contextualitzéssim la situació que sorgissin dubtes i dificultats a resoldre i que hagin portat a una nova construcció d’aquest concepte.

ü Les històries que podem trobar a la base de dades, esdevenen elements en una base de casos que, en el cas que ens trobéssim en una situació similar, i seguint la línia del raonament basat en casos (RBC) ens podrien ajudar a obtenir informació per ajudar-nos a resoldre un determinat problema, contribuint clarament a un aprenentatge significatiu a partir de les experiències trobades. Els diferents contrastos entre els models diferents, ens poden permetre trobar solucions diferents a un mateix problema.


Conclusions


A mode de conclusió, puc dir que el fet d’haver experimentat en primera persona la construcció de models de les experiències d’altres companys ha estat per a mi un aprenentatge significatiu.


Ha estat un aprenentatge actiu , cercant les històries, seleccionant-les, integrant-les, adaptant la meva tasca docent al que les històries m’havien aportat...


Ha estat també un aprenentatge constructiu, ja que he partit dels meus coneixements previs i, moguda per un interès determinat, he cercat aquelles històries que s’hi apropaven més. Cercar històries d’aquestes característiques és una tasca que es veu clarament afavorida per la presència de bases de casos com ara KITE (considerant com a base de casos també per a la realització d’aquesta tasca la carpeta del fòrum on hem compartit experiències).


Ha estat un aprenentatge col·laboratiu, amb la intervenció dels companys i també del consultor en el seu tauler d’aula, essencial per tal que la construcció de models de les experiències dels altres es pugui dur a terme.


S’ha realitzat un aprenentatge intencional i conversacional, en tant que hi havia un interès, una intenció d’aprendre; i que s’ha desenvolupat en un context de comunicació i intercanvi (fòrum).


S’ha donat un aprenentatge contextualitzat, ja que totes les històries s’emmarquen en un context educatiu i situacional real.


Ha estat un aprenentatge reflexiu, en tant que la reflexió s’ha donat en les diverses fases del procés: a partir de les històries dels companys, a partir del voler integrar-les i a partir de la reflexió que estem fent en aquest moment.


Les TIC han tingut un paper facilitador durant tot aquest procés d’aprenentatge significatiu. El seu ús, tant directe com indirecte (base de dades, cercadors, fòrum, etc) han permès el fet de poder construir nous aprenentatges. És una mostra més de la funció de suport de les TIC en el procés: són mitjans i no finalitats.


Jo crec que com a futurs psicopedagogs i coma mestres, caldria realitzar un replantejament nou d’incorporació del modelatge d’històries en la nostra pràctica docent.

Els models d’experiències seran vistos a partir d’ara com una font d’informació de gran ajuda en la nostra tasca diària per tal de continuar contribuint al plantejament constructivista que pretenem pels nostres alumnes. La diversitat de contextos, d’enfocaments d’un mateix problema, la presència de més o menys lligams, la possibilitat de selecció dels casos, etc. és una oportunitat única per a aprendre significativament a partir de l’experiència d’altres professionals que abans ja han passat per situacions similars.

Per acabar, m’agradaria destacar el fet d’experimentar personalment un aprenentatge significatiu respecte al tema dels models d’experiències. Quan t’atures a pensar i analitzar tot el procés que has seguit per arribar a aquest punt de la tasca, te n’adones que has estat duent a terme un aprenentatge significatiu, que compleix tots aquells principis que ja he citat en punts anteriors.

Un cop realitzada la PAC, m’agradaria acabar remarcant la importància de poder aprendre, no només dels casos compartits a l’espai fòrum de l’aula, sinó que també de la base de dades KITE.

En aquest cas, personalment, el fet de modelar històries, m'ha conscienciat de la necessitat d'aprendre dels coneixements dels altres, de la seva experiència, de poder buscar llocs de comunicació i intercanvi per poder aprendre de manera col·laborativa; és a dir, hem après tots de tots.

dilluns, de novembre 02, 2009

Canvis en l'avaluació inicial

Gràcies a les preguntes trampa d'en Manel, es pot plasmar el canvi conceptual que he realitzat des de que vaig inicart aquesta assignatura. Amb negreta hi ha els nous resultats, entre parèntesis, les aportacions meves incials.


1. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)
TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: (8)
1
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: (7)
10
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : (10) 7

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: (9)
2
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: (10)
10
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: (1)
5
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: (9) 4

DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: (3)
9
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: (4) 4

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ( 9 )
1